Volejte: +420 702 178 058

CHCI BÝT PĚSTOUNEM

CESTA K PĚSTOUNSTVÍ

Kde a jak začít? Zde vám nabízíme přehledný postup jaké kroky je potřeba učinit.Kontaktujte OSPOD

Kontaktujte obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa Vašeho trvalého bydliště, oddělení OSPOD — odbor sociálně právní ochrany dětí. Sociální pracovnice s vámi pohovoří o vaší motivaci stát se pěstouny, o vašich představách o dítěti a zodpoví případné dotazy. Může Vám pomoci vyplnit formulář žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny /pěstouny. Tato žádost se stane základem pro založení Vaší spisové dokumentace. Součástí žádosti je dotazník pro žadatele.Co potřebujete k žádosti doložit

- Doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR

- Opis z evidence Rejstříku trestů

- Zprávu ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele

- Údaje o ekonomických a sociálních poměrech

Pracovnice OSPOD k žádosti přikládá po místním šetření své stanovisko. V případě, že již rodina měla dříve svěřené děti do pěstounské péče, je připojeno také vyjádření organizace, se kterou mají pěstouni uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče. Celá spisová dokumentace žadatelů je pak předána příslušnému krajskému úřadu.Kdo a na základě čeho rozhodne o vašem zařazení do evidence osob vhodných pro pěstounskou péči.

O zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstouny nebo pěstouny na přechodnou dobu, rozhoduje krajský úřad. Ten má v procesu zprostředkování péče ústřední roli. Vede nejen evidenci osob vhodných stát se pěstouny, ale také evidenci dětí vhodných k umístění do pěstounské péče. Aby mohl krajský úřad rozhodnout, zda budou žadatelé zařazeni do evidence, je provedeno tzv. odborné posouzení. Součástí posouzení psychologa krajského úřadu jsou rozhovory, vyplnění psychologických testů a zhodnocení absolvovaných odborných příprav. Důležité je, že k přijetí dalšího dítěte mají možnost se také vyjádřit děti žijící v rodině, s ohledem na jejich věk a rozumovou vyspělost. Posuzuje se také jejich schopnost přijmout dítě do rodiny. U žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu se klade důraz na schopnost pečovat o děti vyžadující zvláštní péči a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí.


Jak vypadají psychotesty

A není třeba se ničeho obávat. Spíše je tato etapa časově náročná. Cílem je vždy vybrat jako žadatele osoby, které budou moci své nové náročné rodičovské roli dobře dostát. Proto se nevybírají rodičům děti, ale pro konkrétní děti se hledají co nejvhodnější rodiče..Jak dlouho trvají odborné přípravy, jakou formou a jaká jsou témata

Časový rozsah přípravy k zařazení do evidence pro zprostředkování osvojení a pěstounské péče činí nejméně 48 hodin. U žadatelů o zařazení do evidence pro pěstounskou péči na přechodnou dobu nejméně 72 hodin. Příprava navíc povinně zahrnuje i přípravu dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny. Pokud již žadatelé přípravy absolvovali a chtějí přijmout do rodiny další dítě, absolvují přípravu v rozsahu nejméně 4 hodin. V rámci přípravy dojde k novému posouzení jejich současné situace a vhodnosti pro výkon náhradní rodinné péče.

Přípravy probíhají nejen formou přednášek, ale také formou diskuzí, praktických ukázek, zážitkových aktivit. Můžete se při nich také setkat se zkušenými pěstouny a různými odborníky a hovořit o tom, co vás zajímá a co potřebujete vědět/osvětlit..Dohoda o výkonu pěstounské péče

V průběhu těchto příprav se můžete seznámit s doprovázejícími organizacemi a vybrat si tu, která bude rodině po přijetí dítěte oporou a se kterou budou chtít dlouhodobě spolupracovat v rámci Dohody o výkonu pěstounské péče. Dohoda  upravuje podrobnosti  ohledně výkonu  práv  a povinností  pečující osoby a osoby v evidenci. Uzavřená Dohoda musí být v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci a s individuálním plánem ochrany dítěte, pokud byl zpracován. .

CHCETE SE K NÁM PŘIDAT ?

Naše Centrum náhradní rodinné péče ARCADA přijímá pěstounské rodiny. Napište, zavolejte.