info@cnrp.cz +420 722 945 965 Mitušova 1115/8, Ostrava - Hrabůvka

rodinné centrum ARCADA

Pomáháme dětem najít náhradní rodinu

PORADNA

Co děláme ?

Poskytujeme sociální, vzdělávací a terapeutické služby náhradním rodinám a zajišťujeme výkon sociálně-právní ochrany dětí. Předcházíme umísťování dětí mimo jejich vlastní rodinu. Snažíme se pomoct zajistit náhradní rodinu postiženým dětem a poskytujeme celé náhradní rodině vyjímečnou rehabilitační péči.

Zájemci

Vzít si do péče cizí dítě je velkým životním rozhodnutím a my vám poskytneme všechny důležité informace tak, aby jste se mohli správně rozhodnout.

Pěstouni

Pro vás, kteří se staráte o dítě v náhradní péči, připravujeme řadu zajímavých akcí a vždy jsme připraveni vám odborně pomoci.

Děti

Je naším úkolem chránít zájmy a práva dětí, aby jim nikdo neubližoval, aby mohly bydlet v bezpečném a šťastném prostředí biologické nebo náhradní rodiny.

Každé dítě má právo na rodinu

Nemůže-li dítě vyrůstat v rodině vlastní, je nutné mu zařídit co nejdříve náhradní rodinnou péči, která je modelu vlastní rodiny nejbližší. Náhradní rodinná péče je alternativou k péči ústavní, nikoliv k prostředí biologické rodiny, které má vždy přednost.

Právní poradna

U nás dostanete komplexní informace o svých právech v rámci péče o své dítě, nároku na sociální dávky, určování a popírání rodičovství, soudních sporů o výchovu a výživu dětí, výkonu rozhodnutí ve věcech péče o nezletilé dítě, opatrovnictví a pod.

Psychologická poradna

V roli náhradního rodiče se můžete ocitnout v situaci, že se cítíte nejistí a nebudete si vědět rady. Pro takovou situaci jsme zde pro Vás, abychom Vám byli oporou, v obtížnějších situacích, které s sebou náhradní rodičovství přináší.

Poradna zdravého vývoje dítěte

Záleží nám na tom, aby se o naše děti starali odborníci s dlouholetými zkušenostmi - proto spolupracujeme s neurorehabilitačním centrem ARCADA. kde garantuji zkušené terapeuty a disponuji jedinečným vybavením.

3

Lékaři

15

Terapeuti

7

Programy

43

Úspěchy

PĚSTOUNSKÁ RODINA

Vzít si do péče dítě je velkým životním krokem. Nechceme z každého za každou cenu udělat náhradního rodiče, ale pokud takový zájem cítíte, tak vás v zájmu dětí chceme dovést k zodpovědnému rozhodnutí. Naším cílem je účinná ochrana dětí svěřených do náhradní rodinné péče. Pokud dítě nemůže vyrůstat ve stabilním prostředí vlastní rodiny, nabízíme podporu vysoce odbornými službami. Naším posláním je přispět k bezproblémovému začlenění dětí do náhradní rodinné péče prostřednictvím naší podpory, doprovázením náhradních rodin a rozvojem moderních metod práce s náhradními rodinami.

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

V České republice je více než 26 000 dětí, které vyrůstají mimo svou biologickou rodinu a asi 7 000 z nich tráví dětství v kojeneckých ústavech a dětských domovech. Pokud nemůže dítě vyrůstat v rodině vlastní, je nejlepším řešením náhradní rodinná péče, která je modelu vlastní rodiny nejbližší. Náhradní rodinná péče je alternativou k péči ústavní, nikoliv k prostředí biologické rodiny, která má samozřejmě přednost. Každé dítě v pěstounské rodině má svůj Individuální plán ochrany dítěte (IPOD) – jedná se o popis potřeb dítěte včetně doporučení, jak nejlépe o dítě pečovat. Vy se budete podílet na naplňování tohoto plánu. K tomu můžete využít servis služeb jako je doprovázení sociálním pracovníkem, poradenství v oblasti psychologické, školní či právní, terapii pro vaši rodinu či pro dítě.

JAKÉ DĚTI PŘICHÁZEJÍ DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE ?

Jsou to děti, které si prošly těžkou životní situací, nesou si v sobě často velké zranění, jemuž je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Tyto děti mají v sobě svůj životní potenciál leckdy velmi potlačený. Je třeba jej objevit a podpořit. Je důležité dítě dobře poznat, brát ho takové, jaké je a provést ho tím úsekem života, ve kterém to potřebuje. Často se jedná o děti, které určitou dobu po svém narození nepoznaly lásku, přijetí a bezpečnou náruč blízkého člověka. Potřebují postupně znovu získat důvěru v dospělé i ve svět, který je obklopuje. Potřebují zažít běžný rodinný život – mít své místo, dobré jídlo, stabilitu a lásku. Potřebují potkat někoho chápajícího, stabilního a bezpečného.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Pěstounská péče je forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, tak jak je tomu v případě osvojení. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a k výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) musí požádat o souhlas zákonného zástupce dítěte, případně soud. O pěstounské péči soud rozhoduje na dobu, po kterou trvá překážka bránící biologickým rodičům dítěte v osobní péči o ně. Jedná se o institut, který by měl dítěti pomoci překlenout dlouhodobější složité období v životě, kdy jeho vlastní rodina nemůže plnit svou základní úlohu.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU

Jedná se o nový institut pěstounské péče, díky němuž lze momentální situaci dítěte vyřešit krátkodobým svěřením do péče speciálně připravených pěstounů, a to na dobu nezbytně nutnou, než bude osud dítěte možné řešit jiným způsobem (např. svěřením do osvojení, návratem do původní rodiny apod.). Nejedná se o dlouhodobé řešení situace dítěte, proto i speciální školení osob, které jsou zájemci o poskytování této péče, je zaměřeno především na jejich přípravu na náročnost krátkodobosti této péče, zvládání připoutání k dítěti a odpoutání od něj a na pohotovost pěstounů být k dispozici dalším dětem, které by mohly takovou péči akutně potřebovat.

PORUČENSKÁ PÉČE

Jestliže rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni či omezeni ve své rodičovské zodpovědnosti nebo byli zbaveni své způsobilosti k právním úkonům, může soud svěřit dítě do péče poručenské. Mezi poručníkem a dítětem ze zákona nevzniká vztah příbuzenský. Poručník se stává zákonným zástupcem dítěte a soud stanoví rozsah jeho práv i povinností. Výkon této funkce je pod pravidelným dohledem soudu nejen ohledně správy majetku dítěte, ale i ohledně jeho osobních zájmů. Poručník podává soudu zprávy pravidelně v ročních intervalech a jakékoliv podstatné věci týkající se dítěte vyžadují schválení soudem. Vykonává-li poručník péči o dítě osobně, má on i dítě nárok na stejné hmotné zabezpečení, jako by šlo o péči pěstounskou.

OSVOJENÍ

Osvojení je forma náhradní rodinné péče, kdy mezi osvojencem a jeho osvojiteli vzniká vztah, jak mezi rodiči a dětmi. Také vztahy mezi dítětem a příbuznými osvojitelů se stávají vztahy příbuzenskými. Osvojením získává dítě příjmení osvojitelů. Osvojitelé nemají přiznány žádné zvláštní dávky, jak je tomu u péče pěstounské a poručenské. O svěření dítěte do náhradní rodinné péče rozhoduje vždy soud. Do péče předpěstounské, která předchází péči pěstounské a poručenské, a do péče předadopční, která předchází osvojení, jsou děti svěřovány rozhodnutím příslušného úřadu dle místa bydliště dítěte na základě doporučení krajského úřadu.

NAŠÍ PARTNEŘI A PODPOROVATELÉ

Máte zájem podpořit naší práci? Určitě nám napište.

ARCADA NeuroMedical Center

Asociace rodičů dětí s DMO

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Naše specializace

Máme tým profesionálů, kteří jsou připraveni vám pomoci.

Psychologická poradna

V roli náhradního rodiče se můžete ocitnout v situaci, že se cítíte nejistí a nebudete si vědět rady. Pro takovou situaci jsme zde pro Vás, abychom Vám byli oporou, v obtížnějších situacích, které s sebou náhradní rodičovství přináší.

Euri

Qa

El

Imsit

Eos verut

Iuuptatemae

Fe

Tus

Ere

Ea

Ouia.

Eel

Náš tým

Ve všem, co děláme klademe důraz na kvalitu a odbornost našeho týmu, který je zárukou profesionálního přístupu a hlavně spokojenosti pěstounských rodin, které podporujeme. Naší prioritou je vždy zájem dítěte a jeho šťastný život a aby děti v těchto rodinách měly odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské prostředí.

Bc. Miroslava Galajdová, DiS.

Vedoucí CNRP - Pěstounská rodina

Naší snahou je šťastné dětství všem dětem

Hanka Illková, Dis

Vedoucí rehabilitace

Náš rehabilitační tým je připraven pomoci každému dítěti

Inka Tichá

Vedoucí kraniosakrální terapie

Pomáháme harmonizovat celou rodinu

Mgr. Andrea Gebauerová

Vedoucí sociální rehabilitace

Jako terapeuti cítíme zodpovědnost za každý návrat klienta zpět do normálního života

Odpovědi na nejčastější otázky

Přečtěte si některé odpovědi na otázky, které Vás zajímají nejčastěji..

  • Jaké děti jdou do pěstounské péče ??

    Feugiat pret purus non.

  • Di.

  • E

  • Poručník vystupuje v roli zákonného zástupce dítěte. Povinností poručníka je dítě vychovávat, zastupovat a spravovat jeho majetek místo jeho rodičů. Ustanovený poručník může, ale nemusí o dítě osobně pečovat. Pokud poručník péči o dítě osobně vykonává, má nárok na dávky pěstounské péče. Pokud je dítě nejprve umístěno v pěstounské péči, v jejímž průběhu dojde ke změně podmínek, například rodiče jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti, mohou být stávající pěstouni ustanoveni poručníky..

  • O nároku na dávky pěstounské péče rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní příslušnost poboček se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoba pečující/v evidenci, zletilé dítě)..

Kontakty

Kde nás najdete. Obraťte se na nás kdykoliv budete potřebovat.