Volejte: +420 702 178 058

POSLÁNÍ - CÍLE - CÍLOVÁ SKUPINA

CENTRUM NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ARCADA, z.s.

Centrum náhradní rodinné péče a sociálních služeb ARCADA, z.s. / CNRP /, je nestátní nezisková organizace, která podporuje a doprovází náhradní rodiny.

POSLÁNÍ

Posláním CNRP je pomáhat dětem, které nemůžou vyrůstat se svými rodiči a jejich novým rodinám, ve vytváření šťastné a spokojené náhradní rodiny. Děláme vše, co je v naších možnostech pro blaho dětí zdravých i se zdravotním postižením.

- Podporujeme děti v jejich obtížné rodinné situaci

- Podporujeme rodiny a rodiče, kteří budou pečovat, nebo pečují o děti v náhradní rodinné péči

- Podporujeme děti se zdravotním hendikepem v náhradní rodinné péči a jejich rodiny

- Napomáháme dětem a rodičům posílit jejich vzájemnou vazbuCÍLE

- Dítě i jeho náhradní rodina společně vytvářejí bezpečné a zdravé rodinné prostředí

-Dítě je v bezpečném a pro něj užitečném kontaktu s vlastní rodinou, nebo s původním sociálním prostředím

-Dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině

-Dítě zná svou minulost a ví, proč vyrůstá v náhradní rodině

-Mapovat úskalí v rodině, které je zapotřebí řešit, posilovat a podporovat

-Náhradní rodina poskytuje dítěti jistotu a bezpečCÍLOVÁ SKUPINA

- Pěstounské rodiny, které mají s organizaci uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, konkrétně: Osobypečující ( pěstouni nebo poručníci ), osoby v evidenci ( pšstouni na přechodnou dobu ) z Moravskoslezkého kraje ( dále jen "pečující osoby"). Dětisvěřené do pěstounských rodin.

-Blízké osoby pečujících osob ( např. vlastní děti pěstounů/poručníků )

-Rodiče a blízké osoby svěřených dětí

-Klientem organizace je také každé dítě, rodič, nebo jiná osoba zodpovědná za výchovu dítěte, které se na pracovníka organizace obrátí s žádostí o pomoc z důvodů ohrožení svého nebo porušování práv ( dle §8 a §9 zákona o SPOD )ZÁSADY ČINNOSTI

Výkon činnosti je v souladu s etickým kodexem organizace

- Nasloucháme dětem a respektujeme jejich názor

- Dítě je součástí rozhodovacích procesů

- Individuální přístup ke všem klientům

- Podporujeme kontakty klientů s přirozeným sociálním prostředím

- Informujeme klienta o postupech používaných při výkonu sociálně-právní ochrany dětí

- Důsledně dodržujeme lidská práva a základní svobody při výkonu činnosti

- Vnímáme rodinu jako celek

- Zájem dítěte klademe na přední místo

- Kličový pracovník zjišťuje názor, přání a potřeby dítěte a přispívá k jejich naplňováníSEZNAM ĆINNOSTÍ DLE ZÁKONA

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, § 48 Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami, je naše činnost vymezena následovně.

Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti. Naše organizace dle pověření č.j. MSK 34871/2022 vykonává tyto činnosti:

- Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péči o dítě § 11 odstavec 1 písmeno a )

- Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o zdravotně postižené §11 odstavec 1 písmeno b)

- Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péči o dítě a výchovu § 11 odstavec 1 písmeno c)

-Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče § 47b

- Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounsképéče § 11 odstavec 2 písmeno c)

- Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče § 47, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče, pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout..

CHCETE SE K NÁM PŘIDAT ?

Naše Centrum náhradní rodinné péče ARCADA přijímá pěstounské rodiny. Napište, zavolejte.